Vedtægter

VEDTÆGTER & BESTEMMELSER FOR ADRIA CLUB DANMARK

§ 1

Klubbens navn: ADRIA CLUB DANMARK.

Klubbens logo er:  ADRIA CLUB

                                D A N M A R K

Kan trykkes i blå eller sort.

Klubbens navn og logo til kommercielt brug, kun efter tilladelse fra bestyrelsen.

Klubben er selvstændig og uafhængig og styres efter egne vedtægter og bestemmelser.

§ 2

Klubbens formål er at samle ejere af Adria caravans og Adria autocampere.

At arrangere ture og træf for samarbejde og kontakt med eventuelle Adria klubber i udlandet.

§ 3

Alle ejere af en Adria caravan eller Adria autocamper, kan være medlem.

Et årskontingent dækker en vogn inklusiv familie.

Hvis ADRIA CLUB DANMARK´S medlemmer, sælger deres Adria caravan eller Adria autocamper, og ikke køber anden vogn, kan medlemskabet søges bibeholdt ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen afgør suverænt i hvert enkelt tilfælde, om ansøgningen kan imødekommes.

§ 4

Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens vedtægter og bestemmelser.

Ved manglende indbetaling af kontingent senere end 30 dage fra forfaldsdato, betragtes medlemskabet som ophørt.

Hvis nogle medlemmer ude omkring, på møder og generalforsamling viser utilbørlig opførsel, der kan skade ADRIA CLUB DANMARK´S interesser og omdømme, kan bestyrelsen irettesætte eller ekskludere medlemmet.

Adria Club Danmark er ikke økonomisk eller på anden måde ansvarlig for afvikling af træf eller arrangementer som klubbens medlemmer arrangerer.

Klubben er ej heller ansvarlig for skader som måtte opstå ved klubbens eller andres arrangementer, eller som medlemmer påfører sig selv eller andre.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel og op til årsskiftet.

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem og afholdes hvert år på skift ØST og VEST for Storebælt.

Ordinær generalforsamling afholdes på forårstræffet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.

Hvert medlems enhed, der er på medlemslisten umiddelbart før generalforsamlingen, har og kan afgive 2 stemmer ved valg.

Der kan stemmes ved fuldmagt, når denne er til stede.

Alle valg og vedtægtsændringer sker ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

Skriftlig afstemning kan forlanges af et eller flere medlemmer til forslag, som er til afstemning på generalforsamlingen.

En ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – herunder formand og kasserer, revisor

og suppleanter

7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan indvarsle på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være så vigtig, at den kræver medlemmernes afgørelse.

§ 6

ADRIA CLUB DANMARK`s bestyrelse består af 5 medlemmer, min. 2 fra VEST og min. 2 fra ØST der vælges på generalforsamlingen med en funktionstid på 2 år og således, at 2 henholdsvis 3 afgår efter tur.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg på ulige årstal.

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal.

Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 1 suppleant fra VEST og 1 suppleant fra ØST for bestyrelsen, valget er for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Der vælges en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for et år

Bestyrelsen kan udpege egnede medlemmer til specielle opgaver, som de løser med ansvar over for bestyrelsen.

Regnskabet følger kalenderåret og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Æresmedlem kan kun blive den der efter bestyrelsen skøn har gjort sig særlig fortjent dertil. Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af foreningens bestyrelse. Æresmedlemmer følger foreningens love og vedtægter, men har livsvarig kontingentfritagelse. Optagelse af æresmedlem kan kun ske på en generalforsamling.

Der føres protokol over klubbens møder og aktiviteter. Der ydes ingen løn, honorar eller andet vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller revisor.

§ 7

En eventuel beslutning om klubbens ophør skal træffes på en generalforsamling.

Forslag til ophør eller sammenlægning med en anden klub kræver at mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse er ja stemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. september 2004

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2006

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2008

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 1. maj 2010

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 2014