Sidste nye vedtægter

ADRIA CLUB
Senest vedtaget: 06. maj 2023 D A N M A R K
Vejen til bedre fritid
VEDTÆGTER & BESTEMMELSER
FOR
ADRIA CLUB DANMARK
§ 1
Klubbens navn: ADRIA CLUB DANMARK.
Klubbens logo er: ADRIA CLUB
D A N M A R K
Kan trykkes i blå eller sort.
Klubbens navn og logo til kommercielt brug, kun efter tilladelse fra bestyrelsen.
Klubben er selvstændig og uafhængig og styres efter egne vedtægter og bestemmelser.
§ 2
Klubbens formål er at samle ejere af Adria caravans og Adria autocampere, herunder Sun Living Autocamper.
At arrangere ture og træf for samarbejde og kontakt med eventuelle Adria klubber i udlandet.
§ 3
Alle ejere af en Adria caravan eller Adria autocamper, herunder Sun Living Autocamper, kan være medlem.
Et årskontingent dækker en vogn inklusiv familie.
Hvis ADRIA CLUB DANMARK´S medlemmer, sælger deres Adria caravan eller Adria autocamper, herunder Sun Living Autocamper, og ikke køber anden vogn, kan medlemskabet søges bibeholdt ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen afgør suverænt i hvert enkelt tilfælde, om ansøgningen kan imødekommes. Medlemmer uden stemmeret kan ikke sidde som bestyrelsesmedlem.
§ 4
Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens vedtægter og bestemmelser.
Ved manglende indbetaling af kontingent senere end 30 dage fra forfaldsdato, betragtes medlemskabet som ophørt.
Hvis nogle medlemmer ude omkring, på møder og generalforsamling viser utilbørlig opførsel, der kan skade ADRIA CLUB DANMARK´S interesser og omdømme, kan bestyrelsen irettesætte eller ekskludere medlemmet.
Adria Club Danmark er ikke økonomisk eller på anden måde ansvarlig for afvikling af træf eller arrangementer som klubbens medlemmer arrangerer.
Klubben er ej heller ansvarlig for skader som måtte opstå ved klubbens eller andres arrangementer,
ADRIA CLUB
Senest vedtaget: 06. maj 2023 D A N M A R K
Vejen til bedre fritid
eller som medlemmer påfører sig selv eller andre.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel og op til årsskiftet.
ADRIA CLUB
Senest vedtaget: 06. maj 2023 D A N M A R K
Vejen til bedre fritid
§ 5
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem og afholdes hvert år på skift ØST og VEST for Storebælt.
Ordinær generalforsamling afholdes på forårstræffet i weekenden mellem uge 19 og uge 20.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.
Hvert medlems enhed, der er på medlemslisten umiddelbart før generalforsamlingen, har og kan afgive 2 stemmer ved valg.
Der kan stemmes ved fuldmagt, når denne er til stede.
Alle valg og vedtægtsændringer sker ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
Skriftlig afstemning kan forlanges af et eller flere medlemmer til forslag, som er til afstemning på generalforsamlingen.
En ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – herunder formand og kasserer, revisor
og suppleanter
7. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan indvarsle på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være så vigtig, at den kræver medlemmernes afgørelse.
§ 6
ADRIA CLUB DANMARK`s bestyrelse består af 5 medlemmer, min. 2 fra VEST og min. 2 fra ØST der vælges på generalforsamlingen med en funktionstid på 2 år og således, at 2 henholdsvis 3 afgår efter tur. Valgbare er aktive medlemmer.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg på ulige årstal.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal.
Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 1 suppleant fra VEST og 1 suppleant fra ØST for bestyrelsen, valget er for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Der vælges en revisor for 2 år og en revisorsuppleant for et år
Bestyrelsen kan udpege egnede medlemmer til specielle opgaver, som de løser med ansvar over for bestyrelsen.
Regnskabet følger kalenderåret og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
ADRIA CLUB
Senest vedtaget: 06. maj 2023 D A N M A R K
Vejen til bedre fritid
Æresmedlem kan kun blive den der efter bestyrelsen skøn har gjort sig særlig fortjent dertil. Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af foreningens bestyrelse. Æresmedlemmer følger foreningens love og vedtægter, men har livsvarig kontingentfritagelse. Optagelse af æresmedlem kan kun ske på en generalforsamling.
Der føres protokol over klubbens møder og aktiviteter. Der ydes ingen løn, honorar eller andet vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller revisor.
§ 7
Adria Club Danmark (herefter ACD), opbevarer og behandler nogle persondata om dig som medlem. Dine persondata vil blive opbevaret og behandlet i henhold til reglerne i den nye persondataforordning (GDPR).
ACD opbevarer og behandler kun persondata, som du selv har oplyst til ACD, der behandles og opbevares kun almindelige persondata.
De persondata, der opbevares og behandles om dig som medlem, er dit fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer. ACD bruger disse oplysninger til kontakten mellem dig som medlem og ACD angående relevante ture, udsendelse af Adriavisen samt oplysninger vedr. kontingenter m.m.
ACD indhenter og behandler kun de persondata, som er nødvendige for at opfylde ovenstående formål, og kun så længe det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.
Formanden og kassereren hos ACD har en samlet liste over alle medlemmer opbevaret på deres egen Pc, denne liste indeholder ovenstående persondata. Dette er så formanden kan kontakte medlemmer angående relevante emner, og at kassereren kan kontakte medlemmer angående kontingenter mv.
Formanden og kassereren sørger for at disse lister opbevares forsvarligt, og ikke kommer uvedkommende i hænde.
Som medlem af ACD videregives dine persondata til en, Databehandler samt dennes underdatabehandlere. Når man er medlem af ACD, kan man oprette sig på igroups, det er et lukket system der tilgås med unikt, bruger password for hvert medlem. Man opretter sig selv som medlem, og indtaster selv sine oplysninger, der er nogle enkelte oplysninger, man kan vælge, ikke skal være tilgængelige for resterende medlemmer. Alle medlemmer af ACD kan på igroups trækkes en liste ud med de resterende medlemmers persondata. Trækker man som medlem denne liste ud, skal man sørge for at opbevare den forsvarligt, så den ikke kommer uvedkommende i hænde.
ACD sikrer at dine oplysninger i igroups opbevares og behandles forsvarligt, der er derfor indgået en databehandleraftale mellem ACD og igroups, som sikrer at reglerne i GDPR overholdes, og dine data behandles og opbevares sikkert. Endvidere videregiver ACD dine persondata til resterende medlemmer af ACD, og nye medlemmer offentliggøres i Adriavisen, med ovenstående persondata.
Nye medlemmer får ligeledes tilsendt en medlemsliste med kontaktdata på de resterende medlemmer.
Formålet med dette er at alle medlemmer har en opdateret liste med kontaktoplysninger på resterende medlemmer, og at nuværende medlemmer får kendskab til nye medlemmer. Dette er så man som medlem kan komme i kontakt med hinanden, vedrørende arrangementer eller når man er på tur.
ACD opbevarer og behandler dine persondata, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af ovenstående formål. Det vil sige så længe du er medlem, udmelder du dig af ACD, vil dine persondata blive slettet, både hos ACD og hos Databehandler.
ADRIA CLUB
Senest vedtaget: 06. maj 2023 D A N M A R K
Vejen til bedre fritid
§ 8
En eventuel beslutning om klubbens ophør skal træffes på en generalforsamling.
Forslag til ophør eller sammenlægning med en anden klub kræver at mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse er ja stemmer.
1)
Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. september 2004
2)
Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2006
3)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2008
4)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 1. maj 2010
5)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 2014
6)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj 2019. § 7 er ændret til § 8 og ny § 7 er indsat vedrørende Persondata.
7)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. september 2021. Tilføjet Medlemmer uden stemmeret kan ikke sidde som bestyrelsesmedlem.
8)
Ændring vedtaget på generalforsamlingen den. 22. maj 2022. Tilføjet Medlemmer uden stemmeret kan ikke sidde som bestyrelsesmedlem. (ikke behandlet korrekt på foregående generalforsamling i 2021)
9)
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 06. maj 2023. Tilføjet: Ordinær generalforsamling afholdes på forårstræffet i weekenden mellem uge 19 og uge 20.
10)
Ændring vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2024. I § 2 er der tilføjet: Herunder Sun Living Autocamper, og som en konsekvens af denne rettelse er der og så rettet i § 3, 2 steder hvor der er tilføjet: herunder Sun Living Autocamper.